אודות החברה

מאפייני הקופה

 • קופת גמל עו”ס (להלן: הקופה) הינה קופת גמל לתגמולים, המנוהלת בנאמנות ע”י עו”ס – חברה לניהול קופות גמל בע”מ (להלן: החברה המנהלת), בהתאם לכללים ולתנאים המפורטים בתקנון הקופה ולהסדר התחוקתי.
 • מספר אישור מס הכנסה של הקופה הוא 1/159.
 • הקופה הוקמה ביום 28 בינואר 1996
 • החברה המנהלת היא חברה פרטית, והקופה מנוהלת כקופת-גמל ענפית ללא מטרת רווח.
 • הקופה מיועדת לעובדים סוציאליים.
 • הכספים מופרשים לקופה למטרת תגמולים לשכירים או תגמולים לעצמאים.
 • שיעורי ההפרשות המרביים מתוך השכר שהיתה הקופה רשאית לקבל עבור תגמולים לשכירים עד 31 בדצמבר 2004, הם 5% מן השכר על ידי העובד, ו- 5% על ידי המעביד. בעקבות הרפורמה במס, החל מחודש ינואר 2005 ניתן להגדיל את ההפרשות לעד 7% על ידי העובד ולעד 7.5% על ידי המעביד.
 • ההפרשות לקופה לשכירים הן בגין רכיבי השכר הלא פנסיונים, על פי הסכמי עבודה.
 • צירוף עמיתים עצמאיים לקופה מתאפשר החל משנת 2002 במסגרת יישום הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.
  העמיתים העצמאים הם עובדים שכירים, המאוגדים באיגוד העובדים הסוציאליים, שבחרו בחלופה של הפקדה של המעביד בשיעור של 7% מרכיבי שכר שנקבע, אשר אין בגינם הפרשה לפנסיה, לחשבון של עמית עצמאי על שם העובד.
 • החברה המנהלת קשורה עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ לצורך מתן שירותים אדמיניסטרטיביים לקופה.
 • החברה המנהלת ו/או מנהל העסקים הפועל מטעמה, דואגים להשקיע את כספי הקופה ולנהל את חשבונות הקופה ואת חשבונות העמיתים לפי הוראות תוכנית הקופה והחלטות הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף להוראות כל דין.
 • עמיתי הקופה הם חברים בחברה, ועל-פי חוק החברות התשנ”ט- 1999, הם נחשבים כבעלי מניות ללא ערך נקוב. מספר החברים בחברה אינו מוגבל.

לפירוט צדדים קשורים – לחץ כאן