מסמכי העברה לקופת גמל

מסמך העברה לקופת גמל/ קרן השתלמות

לצורך ביצוע העברת כספים לקופ”ג/קרה”ש המנוהלת בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ (להלן הקופה/ הקרן המעבירה):

  • למלא ולחתום על מסמך בקשת העברה (מצ”ב).

  • למלא ולחתום על מסמך הצטרפות לקופה / קרן חדשה אליה ברצונך להעביר הכספים.

  • במידה וההפקדות לזכות הקופה / הקרן המועברת מבוצעת באמצעות תלוש משכורתך יש להסדיר עם המעסיק הפסקת הניכויים לקופה / קרן המועברת והעברת הניכויים לזכות הקופה / הקרן המעבירה.

עמית שכיר יחתים גם את המעסיק על גבי הטופס (למעט עובדי מדינה).

ביטול הוראת העברה

דברי הסבר להעברת כספים מקופ”ג אחרת