בקשה להעברת כספים בין מסלולים

טופס העברת כספים בין מסלולים באותה קופה

לצורך ביצוע העברה בין מסלולים באותה קופה, על העמית/ה למלא טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים.

דברי ההסבר להעברה בין מסלולים

על העמית/ה לצרף לטופס הבקשה צילום ת.ז. (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ).

עמיתים בעלי מספר חשבונות המעוניינים להעביר כספים בין מסלולים ביותר מחשבון אחד ימלאו טופס בקשה נפרד עבור כל חשבון.

ככול שקיים רכיב פיצויים נדרש אישור המעסיק לצורך העברת כספי הפיצויים למסלול שאינו המסלול הכללי.

ניתן להעביר את הטופס בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות ( או צילום דרכון לתושב חוץ ), בכל אחת מהדרכים הבאות:

  • בדואר רשום לת.ד 8224 תל אביב 6108102
  • בדואר אלקטרוני לכתובת Havbenmaslulkg@fibi.co.il (בימים א’ עד ה’ *)
  • במסירה ידנית בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי

* למעט ימי שבתון, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל.