בקשה להעברת כספים בין מסלולים

לצורך ביצוע העברה בין מסלולים באותה קופה, על העמית/ה למלא טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים.

על העמית/ה לצרף לטופס הבקשה צילום ת.ז. (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ).

עמיתים בעלי מספר חשבונות המעוניינים להעביר כספים בין מסלולים ביותר מחשבון אחד ימלאו טופס בקשה נפרד עבור כל חשבון.

ככול שקיים רכיב פיצויים נדרש אישור המעסיק לצורך העברת כספי הפיצויים למסלול שאינו המסלול הכללי.

ניתן להעביר את הטופס בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות ( או צילום דרכון לתושב חוץ ), בכל אחת מהדרכים הבאות:

  • בדואר מוקד קופות גמל-רחוב אבשלום גיסין 53, קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד: 4922297.
  • בדואר אלקטרוני לכתובת HAVAROT@MALAM-LTS.COM  

* למעט ימי שבתון, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל.