מסמכי משיכה

טופס משיכה מחשבון שכיר

טופס משיכה מחשבון עצמאי

‫טופס העברה לחשבון שאינו בבעלותי (העברה לצד ג’)

בקשה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

לצורך ביצוע משיכת כספים ניתן:

  • להדפיס את המסמך.
  • למלא המסמך , לסמן “X” במקומות המתאימים ולחתום ליד ולצרף את המסמכים כנדרש.
  • להחזיר את כל המסמכים לאחד מסניפי בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ ו/או להנהלת הקרן.
  • למסמכים הנשלחים בדואר יש לצרף צילום ת.ז וצילום תדפיס עו”ש / צ’ק המאשר כי חשבון העו”ש לזיכוי מתנהל ע”ש העמית.