מסמכי עדכון פרטים אישיים

במידה ופרטייך האישיים השתנו ניתן:

  • להדפיס את המסמך.
  • לעדכן את הפרטים על גבי המסמך.
  • לשלוח אלינו באמצעות הפקס או הדואר בצרוף תצלום ת.ז ומסמכים ,אם ישנם , המאמתים את השינוי לפי הכתובת הרשומה באתר.

עדכון פרטי התקשרות – טופס דיגיטלי

ביום 12.1.11 נחתם ההסכם הקיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. בסעיף 12 להסכם המסגרת פורטו הוראות בדבר הגדלת הפרשות המעסיק והעובד לקופות גמל לקצבה. לגבי העובדים בשירות המדינה ואצל המעסיקים האחרים אשר לגביהם חל ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום 3.3.99, בדבר המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, נחתם הסכם שמתקן את הוראות הסכם המעבר לפנסיה צוברת.

עמיתים המעוניינים לבצע הגדלה בהפרשות לקופת הגמל לפי הוראות החוזר מתבקשים למלא טופס בקשת העובד להגדלת הפרשות לקופת גמל

פירוט הוראות בנוגע לזכויות העמיתים ניתן לקרוא חוזר החשב הכללי – הפרשות לקופת גמל

לצורך ביצוע הגדלת ההפרשות בקופת הגמל:

  • יש להדפיס את הטופס.
  • למלא את הטופס (פרטים אישיים ואחוזי ההפרשה המבוקשים עפ”י הוראות החוזר), לחתום ולהעביר למחלקת השכר במקום העבודה.”