מבנה החברה

תכיפות התכנסות ועדות הדירקטוריון:

ועדת השקעות – מתכנסת לפחות אחת לשבועיים.

ועדת ביקורת – מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה, ובכפוף להוראות הדין.

דירקטוריון – מתכנס לפחות 4 פעמים בשנה, ובכפוף להוראות הדין.