מידע לעמית

קופת גמל עו”ס – הינה קופת גמל מפעלית המיועדת לעמיתים המדורגים בדרוג העובדים הסוציאליים.

ניתן להפקיד לקופה כספי תגמולים לשכירים (הפרשות מעסיק לצד הפקדות עובד) או תגמולים לעצמאים.

רשימת נושאים:

 קופת גמל במעמד שכיר:

 • הצטרפות לקופת גמל
  על מנת להצטרף לקופת גמל על העובד למלא כנדרש את טופס ההצטרפות  (המצוי תחת הלשונית “טפסים להורדה” באתר האינטרנט (להורדת הטופס נא לחץ כאן) , לצרף תצלום תעודת זהות ולהעביר את המסמכים לאחד מסניפי בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ (למעט עובדי מדינה).
 • הפקדות – תגמולים לשכירים
  שיעור ניכוי עובד עד 7% משכרו של העובד.
  שיעור ניכוי מעסיק עד- 7.5% משכרו של העובד.
  העובד יכול להפנות בקשה למעסיק להגדלת שיעור הניכוי שלו עד לשיעור 7% כאמור לעיל ללא תלות בהגדלה של הפרשות המעסיק עם זאת, הפרשת המעסיק והפקדת העובד עדיין חייבות להיות זהות עד לשיעור של 5%.
  הפקדות מעסיק מעבר לתקרת הכנסה המזכה (בסך 7,300 ? נכון ל-01/06) ומהוות הכנסה לעובד ומחייבות זקיפה על ההכנסה החייבת במס.

   

  קופת גמל במעמד עצמאי:

  • כאשר העובד במסגרת הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת בחר להמשיך לחסוך בקופת גמל בגין רכיבי עבודה נוספת מופקדת לזכותו הפרשת המעסיק בשיעור 7% מרכיבי עבודה אלו בחשבון במעמד  עצמאי בקופה.
  • העובד רשאי לבצע לחשבון הנ”ל או לחשבון אחר שבחר לפתוח במעמד עצמאי  הפקדות וולונטריות כאשר ב- 5 שנים הקודמות לנזילות מוגבל סך ההפקדות ל- 155,000 ש”ח בשנה לקופה.
  • ההצטרפות לקופה כרשום לעיל.

  תשלום כספים מהקופה

  נסיבות המזכות במשיכת כספים:

  1. בהגיע העמית לגיל 60, והוותק בחשבון של 5 שנים לפחות.
  2. הכנסות העמית ובן זוגו אינן עולות על סכום ההכנסה המזערי כאמור בהוראת הדין. במקרה זה תשולם לעמית השלמה לסכום הנ”ל.
  3. ההוצאות הרפואיות של העמית או או של קרוביו (למעט טיפול שיניים)  גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית של העמית / בן הזוג / קרובו – התשלום לעמית עפ”י אישור פקיד שומה.
  4. העמית או קרוביו חלו / נפגעו ובעלי נכות צמיתה בדרגה 75% לפחות – ישולם לעמית עפ”י אישור פקיד שומה.
  5. משיכה שלא כדין – בקיזוז מס בשיעור 35% מהיתרה.
   פטור ממס באישור פקיד שומה.
  6. לאחר פטירת העמית.

  עמית שכיר:

  לגבי סכומים שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני ה- 02/01/05 וכן הרווחים בגינם:

  1. בהגיע העמית לגיל 60 אם פרש ממקום עבודתו או צמצם עבודתו בשיעור של 50% לפחות.
  2. טרם הגיעהעמית לגיל 60 :- העמית פרש מעבודתו כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא עבד כשכירתוך 6 חודשים
   – העמית החל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם עבורו כספים לתגמולים או קצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.

  עמית עצמאי:

  יתרה ל-31/12/05 כולל רווחים:ניתן בנוסף למשוך במידה  והוותק בקופה מעל 15 שנה.

  משיכת כספים תוך 4 “ימי  עסקים גמל” ( דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלת בקשת ההחזר בסניפי הבנק בצרוף המסמכים הנדרשים.

  העברה מקופת גמל אחת לאחרת

  • העמית יפנה לקופה אליה הוא מעונין להעביר הכספים (להלן הקופה המעבירה).
  • העברה מבוצעת בהתאם לבקשה חתומה של העמית , פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים אם נדרשים.
  • הטיפול בהעברת הכספים יעשה ע”י הקופה המעבירה.
  • על ההעברה להתבצע תוך 7 “ימי עסקים גמל” ( דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלה בקופה המועברת.
  • עם קבלת הכספים בקופה המועברת מתעדכן הוותק בחשבון בהתאם לזה שהיה קיים בקופה המעבירה.
  • קופה נזילה במעמד שכיר – קיימת אופציה להעברת הכספים לחשבון במעמד עצמאי.

   

  תשלומי מעסיק – תקנות מס הכנסה

  • עפ”י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקופה את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית, מספר חשבונו בקופה (אם אינו חדש) , סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו , חודש המשכורת בגינו הועברו ושיעורם.
  • על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):
   – שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד
   – חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
  • בגין תשלומים המועברים באיחור על המעסיק ,  להעביר ריבית פיגורים בשיעור   שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע”י החשכ”ל מעת לעת.
   פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר  קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר.
   חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) קבע אחריות למעסיק בדבר עמידה   במועדי התשלום הנ”ל.
  • v הודעות פיגור נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.
  • v עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקופה בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקופה לא תחשב לפיגור.

  מידע כללי

  • אישורי מס- מצורפים לדו”ח השנתי בגין השנה החולפת.

הדיווח התקופתי לעמית

גופים מוסדיים חייבים לשלוח לעמיתיהם ולמבוטחיהם דין וחשבון תקופתי. מתכונת הדיווח נקבעת בחוזרים המתפרסמים מעת לעת ע”י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

חברה מנהלת של קופת גמל/קרן השתלמות נדרשת להציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של העמית, דוח רבעוני.

דוחות רבעוניים יופקו רק בגין חשבונות בהם הופקדו כספים (או הועברו אליהם כספים) במהלך הרבעון הרלוונטי ו/או שיתרת החסכון הצבורה בחשבון שווה או עולה על 50 אלף ₪.

 • דוח שנתי מקוצר:

כולל את המידע העיקרי לגבי החסכון שלך בקופת הגמל/קרן ההשתלמות. לכל חשבון בקופת הגמל /קרן ההשתלמות מופק דוח הכולל מידע מרוכז לגבי כל המסלולים בחשבון.
דוח זה גם כולל את אישור המס להצהרת הון ואישור המס על הפקדות עבור שנת המס.

 • דוח שנתי מפורט:

בנוסף לדוח השנתי המקוצר, מופק גם דוח שנתי מפורט, הכולל פרטים נוספים אודות חשבונותיך בחברה.

במידה והינך חוסך במספר מסלולים באותו החשבון, הדוח המפורט יציג פרטי כל מסלול בנפרד.

למידע נוסף אודות הדוח השנתי שלך באפשרותך לעיין כאן בהסברים באתר משרד האוצר.

משך הצגת הדוחות בחשבון:

הדוחות השנתיים המקוצר והמפורט יוצגו בחשבונך האישי המקוון למשך 10 שנים לפחות.

הדוח הרבעוני, ככל שהופק כזה, יוצג בחשבונך האישי המקוון למשך שנה אחת לפחות.

שליחת הדוחות אל העמיתים:

על פי חוזר גופים מוסדיים 2017-9-22, אם קיים ברשות הגוף המוסדי האמצעי הדיגיטלי של העמית (כתובת הדואר האלקטרוני של העמית או מספר הטלפון הנייד שלו), ישלח קישור לדוח השנתי באמצעות אותו אמצעי דיגיטלי.

שליחת הקישור לדוח יכולה להתבצע ע”י שליחת הודעה הכוללת קישור לעמוד הכניסה לחשבון האישי המקוון של העמית, בו יוכל העמית לעיין בדוח.

אם לא קיים ברשות הגוף המוסדי אמצעי דיגיטלי של העמית, ישלח הגוף המוסדי את הדוח השנתי המקוצר לעמית באמצעות הדואר.

על אף האמור לעיל, לכל עמית יש זכות לבקש מהגוף המוסדי בכתב באמצעות טופס ידני או באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות חשבונו האישי מקוון באתר האינטרנט של החברה לקבל את הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר.

הדוח השנתי המפורט ו-הדוח הרבעוני לא נשלחים בכל מקרה באמצעות הדואר.

להגשת בקשה לשינוי אופן משלוח הדוח השנתי המקוצר:

ניתן לבצע את השינוי ע”י בחירה בלשונית “בחירת אמצעי דיוור” בחשבונך האישי המקוון,

לחילופין

ניתן לבצע את השינוי ע”י הגשת בקשה בכתב. לשם כך נדרש למלא טופס עדכון פרטים אישיים הנמצא כאן באתר. לטופס

את הטופס בצירוף צילום תעודת זהות כולל הספח (או צילום דרכון לתושב חוץ) ניתן להעביר אל החברה באחד האמצעים הבאים :

 1. משלוח הטופס באמצעות עמוד “צור קשר” כאן באתר החברה
 2. באמצעות כתובת הדוא”ל : pratim@malam-lts.com
 3. בדואר אל:
  קופות גמל, מדור הצטרפויות ועדכון פרטים, מרטין גהל 7 פתח תקווה, מיקוד: 4951254, קומה 4 , שירות לקוחות קופות גמל